Regulamin rajdu samochodowego - Konkursy, akcje, inicjatywy - KPP Kościan

Konkursy, akcje, inicjatywy

Regulamin rajdu samochodowego

logo_bez_nazwyRegulamin VI Rajdu Samochodowego- Kościan  2008   ruchopolicja

 

 

 

 

I. Zasady Ogólne  

1.      Organizatorem VI Rajdu Samochodowego Kościan 2008 jest: 

·         Stowarzyszenie na Rzecz Zapobiegania Wypadkom Drogowym    „STOP ŚMIERCI” w Kościanie·         Komenda Powiatowa Policji w Kościanie

·         Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie

·         Patronat medialny                                  Tygodnik Regionalny - „Gazeta Kościańska”          

Osoby odpowiedzialne:

a) Komandor Rajdu Tomasz Dąbrowski

b) Sekretarz Rajdu  Elżbieta Stelmaszyk

c) Główny Sędzia Rajdu – Krzysztof Klóskowski

d) Koordynatorzy Służby Technicznej:

·         zabezpieczenie logistyczne - Andrzej Wrzesiński

– nagłośnienie - Marek Saleniuk – zabezpieczenie toru – META

·         transport – łączność

-          Zbigniew Nowicki – objazd trasy – łączność  

 -          Dawid Ratajczak  – pomoc techniczna                                                               

CELE RAJDU    - popularyzacja zasad bezpiecznej jazdy samochodem   - podniesienie znajomości przepisów ruchu drogowego   - poznanie walorów krajoznawczo - turystycznych powiatu kościańskiego   - popularyzacja turystyki samochodowej jako jednej z form czynnego wypoczynku 

2.      VI Rajd Samochodowy Kościan 2008 odbywa się w dniu 14 września 2008 roku, przebiega drogami powiatu kościańskiego.

 3.      Załogę rajdu stanowi kierowca i pilot na dopuszczonym do ruchu drogowego pojeździe samochodowym.

4.      Kierowca jest zobowiązany posiadać przy sobie i w razie konieczności okazywać na wniosek organizatora stosowne dokumenty wymagane do poruszania się danej kategorii pojazdem po drodze publicznej.

5.      Pojazdy muszą posiadać ważne badania techniczne, ubezpieczenie OC, a uczestnicy NW – co może zostać sprawdzone przed startem.

6.      Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia stanu technicznego pojazdu przed startem.  7.      W czasie trwania imprezy obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, a organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badania uczestników urządzeniem kontrolno - pomiarowym w przypadkach uzasadnionych. Złamanie powyższego punktu grozi wykluczeniem z rajdu.

8.      Przejazd wyznaczoną trasą rajdu odbywa się przy otwartym ruchu drogowym.

9.Uczestnicy rajdu są zobowiązani do ścisłego przestrzegania poleceń podawanych przez    osoby uprawnione i odpowiedzialne za przebieg rajdu.

10.Dopuszcza się współdziałanie, oraz wzajemną pomoc między załogami w sytuacjach      kryzysowych.

11.Zabrania się kontaktowania pomiędzy uczestnikami rajdu w celu ustalania trasy      przejazdu.   

12.Uczestnicy mają obowiązek nie pozostawiać na trasie rajdu śmieci.

13.Jakiekolwiek próby niewłaściwego zachowania oraz niezgodnego z  przepisami prawa      o ruchu drogowym będą karane wykluczeniem z rajdu.

14.Załoga zobowiązuje się: wypełnić zgłoszenie, nakleić na pojeździe numery startowe      oraz naklejki sponsorów dostarczone przez organizatora.

15.Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność, co potwierdzają w      zgłoszeniu, a organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w czasie      jej trwania w stosunku do uczestników rajdu oraz osób trzecich.

16.Podpisując zgłoszenie uznaje się, że załoga zapoznała się z regulaminem rajdu i    zobowiązuje się go przestrzegać jak również stosować się do przepisów ruchu     drogowego.

17.Od startujących wymaga się szczególnego poszanowania przyrody.

18.Ze strony organizatora rajd zabezpieczają osoby odpowiedzialne za przebieg rajdu,     które są wyposażone w kamizelki odblaskowe odpowiednio oznakowane (logo      organizatora). 

19.Zgłoszenia poszczególnych uczestników rajdu odbywają się drogą      telefoniczną 0-65-5126466 lub 0-65-5114135 od dnia 25 sierpnia 2008 r. do     dnia 12 września 2008 r. w godzinach 9.oo – 15.oo gdzie należy podać dane      personalne uczestników jak też rodzaj i numer rejestracyjny pojazdu     biorącego udział w rajdzie. Lub osobiście pod adresem Zespół Szkół               Ponadgimnazjalnych w Kościanie ul. Wielichowska 43 a (sekretariat E)         w w/w terminie i godzinach, oraz drogą elektroniczną – adres e-mail:  tj.dabek@wp.pl   

20. Organizator ogranicza ilości uczestników rajdu do 45 załóg   decydować będzie    kolejność przyjmowanych zgłoszeń.

   21.Wszyscy uczestnicy, którzy zgłosili (zarejestrowali) swój udział w rajdzie winni zgłosić    się  o godzinie 9.30 w dniu 14 września 2008 na miejsce STARTUZespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie ul. Wielichowska 43 a (wjazd z ul. Wielichowskiej lub z ul. Śmigielskiej przez parking marketu  „LIDL”)

22.Komandor Rajdu podejmuje wiążącą decyzję o liczbie uczestników,       decyzja ta jest ostateczna i zapada o godz. 9.55 w dniu rajdu23.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania rajdu lub zmiany niektórych      odcinków rajdu w przypadkach uzasadnionych (warunki atmosferyczne).

24. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie rajdu.  

II ZASADY SZCZEGóŁOWE 

1.      Przejazd wyznaczonej trasy rajdu odbywa się zgodnie z przepisami ustawy „Prawo o Ruchu Drogowym” oraz przepisami szczegółowymi.

2.      Do końcowej klasyfikacji nie jest brany pod uwagę czas przejazdu załóg biorących udział w rajdzie.

3.      Każda załoga winna zgłosić się w punkcie kontrolnym wykonując powierzone zadanie, potwierdzając to w karcie przejazdu – zasady uczestnictwa w karcie dla kierujących, lub potwierdzić pobyt w punkcie kontrolnym.

4.      Do końcowej klasyfikacji są zliczane punkty zdobyte przez załogi w punktach kontrolnych.

5.      Rajd odbywa się na zasadzie „GRAND PRIX” gdzie zwycięzcy zostaną wyłonieni po zaliczeniu wszystkich konkurencji w poszczególnych punktach kontrolnych, oraz potwierdzeń pobytu we wszystkich punktach kontrolnych.

6.      W chwili rozpoczęcia konkurencji – na linii mety – zamykana jest lista uczestników, którzy ukończyli przejazd trasy rajdu.

7.      W skład każdej załogi winien wchodzić co najmniej kierowca i pilot.

8.      W karcie przejazdu należy wpisać dane kierującego i pilota podając dane z prawa jazdy kierującego (kategorie i numer prawa jazdy).

9. W wypadku zagubienia na trasie przejazdu pomocy można uzyskać u     Komandora Rajdu tel.  60443085710.W przypadku jak w pkt. 9 należy podać:·        imię i nazwisko kierującego pojazdem·        markę i numer rejestracyjny pojazdu·        numer prawa jazdy kierującego pojazdem  

11.Za uzyskanie pomocy jak w pkt. 9 załoga otrzymuje 10 punktów karnych.

12.Na wykresach strzałkowych zaznaczono drogi twarde w myśl art. 2 ust. 2      ustawy  „Prawo o Ruchu Drogowym”·         droga twarda - droga z jezdnią o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej, klinkierowej lub brukowcowej oraz z płyt betonowych lub kamienno-betonowych, jeżeli długość nawierzchni przekracza 20 m; inne drogi są drogami gruntowymi;    oraz skrzyżowania w myśl art. 2 ust. 10 ustawy „Prawo o Ruchu Drogowym”·          skrzyżowanie - przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia; określenie to nie dotyczy przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową lub stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze;

13.Każda załoga ma prawo do wniesienia protestu u Komandora Rajdu w     czasie 15 minut po zakończeniu rajdu (zamknięcie list) na piśmie po wpłaceniu      wadium u Sekretarza Rajdu w wysokości 200 PLN.

14.Wadium podlega zwrotowi po pozytywnym rozstrzygnięciu protestu dla      zgłaszającej załogi.     

15.Wadium przechodzi na rzecz Stowarzyszenia „STOP ŚMIERCI” w przypadku      negatywnego rozstrzygnięcia protestu wniesionego przez załogę.

16.Władnym do rozstrzygania wniesionych protestów jest Komandor Rajdu po      konsultacjach z Sędzią Głównym Rajdu i Sekretarzem Rajdu.

17.Decyzje dotyczące wniesionych protestów podjętych przez Komandora     Rajdu są ogłaszane ustnie załodze wnoszącej protest, są ostateczne i nie     podlegają zaskarżeniu.

18.Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.                                                                                                    

ORGANIZATOR