Zmiany w prawie drogowym - Komunikaty/informacje - KPP Kościan

Komunikaty/informacje

Zmiany w prawie drogowym

temida.pngOd jutra ( 4 wrzesień ) zgodnie z ustawą z dnia 22 lipca 2010r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw  wchodzą w życie nowe uregulowania w zakresie ruchu drogowego. Warto więc zapoznać się z ich treścią już teraz.

Wprowadza się podjęcie  „strefa ruchu”, który oznacza obszar obejmujący co najmniej jedną drogę wewnętrzną, na który wjazd i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi. W związku z wprowadzeniem w/w określenia, znowelizowane zostały również niektóre przepisy kodeksu wykroczeń i kodeksu karnego.

Rozszerzenie stosowania przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym na inne miejsca poza drogami publicznymi, strefami zamieszkania i strefami ruchu, w których odbywa się ruch, z zastrzeżeniem, że przepisy te można stosować w zakresie koniecznym dla uniknięcia zagrożenia w ruchu drogowym oraz wynikającym ze znaków i sygnałów drogowych.

Rozszerzenie przepisów dotyczących usuwania pojazdów z drogi. Od 4 września pojazd jest usuwany z drogi również w przypadku pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową w miejscu dla osób niepełnosprawnych oraz pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że pojazd będzie usunięty na koszt właściciela. Do usuwania pojazdów w w/w przypadkach, uprawnienia nabywa również Straż Miejska. Nowe uregulowania dotyczą  również przepisów dotyczących przepadku pojazdów holowanych, które nie zostały odebrane z parkingów.

Do tej pory policjanci nie mieli podstaw prawnych do ukarania sprawców niektórych wykroczeń drogowych popełnionych na drogach wewnętrznych czy parkingach np. marketowych (zob. drogi bezprawia - http://www.koscian.policja.gov.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=512&Itemid=97). W tych miejscach prawdziwą plagę stanowiła „parkingowa samowolka”.  Od jutra – w przypadku przepisowego oznakowania dróg wewnętrznych i parkingów przez ich administratorów – sytuacja ta powinna ulec zmianie.
 

Ponadto ustawą z dnia 22 lipca 2010r. o zmianie ustawy – kodeks wykroczeń nowe brzmienie uzyskał art. 144§1 kw : ”Kto na terenach przeznaczonych do użytku publicznego niszczy lub uszkadza roślinność lub też dopuszcza do niszczenia roślinności przez zwierzęta znajdujące się pod jego nadzorem albo na terenach przeznaczonych do użytku publicznego depcze trawnik lub zieleniec w miejscach innych niż wyznaczone dla celów rekreacji przez właściwego zarządcę terenu, podlega karze grzywny do 1 000 złotych albo karze nagany."