MAPA ZAGROŻEÑ BEZPIECZEÑSTWA - Prewencja informuje - KPP Kościan

Prewencja informuje

MAPA ZAGROŻEÑ BEZPIECZEÑSTWA

mapaKomenda Powiatowa Policji w Kościanie aktywnie włączyła się w program dotyczący stworzenia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Jest to nowe narzędzie, które pozwoli rzetelnie i czytelnie zidentyfikować i przedstawić społecznościom lokalnym, skalę i rodzaj zagrożeń w rejonie ich miejsca zamieszkania.

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Dlatego ważnym jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie, w tym społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Identyfikacja ta nie może przebiegać bez uwzględnienia oczekiwań społecznych.

Takim narzędziem powinny być mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Mapy zagrożeń należy traktować jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym. Powinny one służyć również optymalnej alokacji zasobów sprzętowo-kadrowych służb, w szczególności do podejmowania decyzji co do tworzenia komisariatów i posterunków Policji.

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa opiera się o informacje skatalogowane w trzech płaszczyznach:

1. informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych,

2. informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie:

  - bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych itp.;

  - realizowanych debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu  publicznemu,

3. informacje pozyskiwane od obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.

Informacje prezentowane na mapach będą uwzględniały zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.

Pod adresem internetowym  http://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.html   znajduje się instrukcja obsługi mapy zagrożeń.

Informujemy, że strona nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji.

W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997.

Prosimy o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji. Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji.