Konkurs "Bezpieczny Internet" - Prewencja informuje - KPP Kościan

Prewencja informuje

Konkurs "Bezpieczny Internet"

plakatfilmowy.jpgWydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu wraz z Zespołem Szkół Łączności oraz Wydziałem Oświaty Urzędu Miasta Poznania serdecznie zapraszają młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną do udziału w III Wielkopolskim Konkursie Filmowym "Bezpieczny Internet".

W listopadzie br. planowane są warsztaty „Młodego reżysera” związane z konkursem doskonalenie umiejętności tworzenia filmów wideo. Do konkursu zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Wielkopolski.  Termin zgłaszania szkół do udziału w konkursie oraz warsztatach upływa 31 października 2010r. Zgłoszenia należy przesłać na adres: office@st.poznan.pl. Poniżej przedstawiamy regulamin konkursu "Bezpieczny Internet":

Cel konkursu : Propagowanie zasad bezpieczeństwa oraz zwrócenie uwagi na pozytywne strony Internetu, szczególnie wykorzystanie Internetu jako elektronicznego narzędzia regulowania płatności, robienia zakupów, inwestowania, lokowania pieniędzy i komunikowania się między ludźmi.

Organizator konkursu: Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania, Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu Adresaci Konkursu: Młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Wielkopolski.

Zasady Konkursu: 1.Konkurs ma charakter otwarty.

2. Konkurs oceniany jest oddzielnie w dwóch kategoriach wiekowych - gimnazjaliści i uczniowie szkół  ponadgimnazjalnych. 3.Konkurs jest rozgrywany drużynowo (2 do 4 członków w drużynie). W skład drużyny mogą wchodzić tylko uczniowie aktualnie uczęszczający do szkoły.

4. W przypadku zespołów szkół nie mogą być  tworzone drużyny składające się z uczniów  z różnych  typów szkół.

5. Każda drużyna uczestniczy w konkursie pod kierunkiem nauczyciela (ten sam nauczyciel może być  opiekunem kilku drużyn z danej szkoły).

6. Zgłoszenia drużyny do konkursu dokonuje tylko nauczyciel – opiekun.

7. Temat prac: Internet jako cenne źródło informacji i kontaktów międzyludzkich.

8. Wymogi techniczne: udźwiękowiony materiał filmowy (animacja, film) wykonany przy użyciu ogólnodostępnego oprogramowania multimedialnego, czas trwania animacji/filmu – nie dłuższy niż 5 minut, dozwolone formaty plików: avi, mov lub mpeg, praca powinna być przygotowana do odtworzenia w standardowych odtwarzaczach zainstalowanych w systemie Windows XP, nagrana na płycie CD lub DVD, w przypadku użycia nietypowych kodeków należy je dołączyć do pracy nagrywając na płycie z materiałem

 9. Każda nadesłana praca winna zawierać następujące dane: Tytuł pracy , Imię i nazwisko autora, Wiek , Zgodę rodziców na wzięcie udziału w Konkursie, Zgodę rodziców (w przypadku uczestników niepełnoletnich) lub uczestnika pełnoletniego Konkursu na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.833)  

10. Zgłoszona praca konkursowa winna być wynikiem pracy twórczej i nie naruszać autorskich praw osobistych lub majątkowych osób trzecich.

11. Prawa autorskie do pracy złożonej w konkursie nie mogą być niczym ograniczone.

12. Termin składania prac konkursowych upływa 14 stycznia 2011r.

13. W konkursie nie będą brały prace, w których podano niekompletne lub nieprawdziwe dane, lub wpłynęły do Organizatora po terminie.

14. Złożenie pracy konkursowej w terminie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia pracy, które nastąpiły z przyczyn od niego niezależnych.

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prace, które nie dotarły do niego na skutek okoliczności niezależnych od niego. 17. Laureaci Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

18. Nadzór na prawidłowością przebiegu Konkursu sprawować będzie Komisja Konkursowa. 19. Komisja Konkursowa składać się będzie od 3 do 8 osób.

20. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.

21. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 ze zm.).

22. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników Konkursu będzie Organizator.

23. Dane tych osób przetwarzane będą przez podmiot działający na zlecenie administratora w rozumieniu art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych wyłącznie w celach związanych z organizacją niniejszego Konkursu.

24. Organizator oraz fundator nagród zastrzegają sobie prawo podania do publicznej wiadomości danych osobowych osób, które otrzymają nagrodę i wyróżnienia w Konkursie.

25. Organizatorowi przysługuje prawo publikowania informacji o nagrodzonych pracach, w środkach masowego przekazu, a także prawo wykorzystywania tych prac, bez dalszych zobowiązań finansowych wobec laureata.

26. Prawo do wiążącej i ostatecznej interpretacji zapisów Regulaminu przysługuje Organizatorowi lub  Jury.

27. Organizator lub Jury może dokonywać zmian w Regulaminie, które stają się obowiązujące z chwilą opublikowania ich na stronie WWW Zespołu Szkół Łączności.

28. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

Terminy: Prace konkursowe należy przesłać do Organizatora: Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu ul. Przełajowa 4 61-622 Poznań Z dopiskiem „Konkurs filmowy” do 14 stycznia 2011r.   termin rozstrzygnięcia konkursu – styczeń 2011, termin przekazania nagród –Światowy Dzień Bezpieczeństwa w Internecie –  8 luty 2011r.

Nagrody: W Konkursie wyłonionych zostanie 3 laureatów w dwóch kategoriach wiekowych, Laureaci otrzymają cenne nagrody rzeczowe

Organizator zastrzega, że nie zwraca nadesłanych prac. Zostaną one przekazane do publikacji własnych i telewizyjnych. Jury. Prace ocenia Jury, którego skład ustala Organizator Konkursu, Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji prac w publikacjach związanych z Konkursem.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!