KWP - Handel ludźmi - zagrożenie nadal aktualne! - Ciekawe informacje - KPP Kościan

Ciekawe informacje

Strona znajduje się w archiwum.

KWP - Handel ludźmi - zagrożenie nadal aktualne!

Data publikacji 19.10.2016

1-176987Kolejny już raz dzień 18 października jest obchodzony jako Europejski dzień walki z handlem ludźmi. To najlepsza okazja by nagłośnić, poza efektami działań służb w postaci ujawnionych sprawców tego typu przestępstw oraz przypadkami realnie udzielonej pomocy ofiarom tego zjawiska, także podstawowe informacje dotyczące zjawiska, na temat którego jako społeczeństwo niestety nadal wiemy zbyt mało.

Nasz niski poziom wiedzy o zagrożeniu jest tym bardziej alarmujący, że oficjalne raporty międzynarodowych instytucji, na przykład Organizacji Narodów Zjednoczonych, wskazują handel ludźmi jako jedno z trzech najbardziej dochodowych przestępstw popełnianych na świecie, dotyczące każdego regionu świata. Czy w Polsce może być pod tym względem inaczej? Niestety nie. Tylko w październiku na terenie kraju zatrzymano 50 osób zamieszanych w proceder handlu ludźmi.

Handel ludźmi, zgodnie z obowiązującym kodeksem karnym, to werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przejmowanie osoby z zastosowaniem:

  • przemocy lub groźby bezprawnej,
  • uprowadzenia,
  • podstępu,
  • wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania,
  • nadużycia stosunku zależności wykorzystania krytycznego położenia lub stanu bezradności,
  • udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy osobie sprawującej opiekę lub nadzór nad inną osobą,

w celu wykorzystania, nawet za jej zgodą, w szczególności w prostytucji, pornografii, lub innych formach seksualnego wykorzystania, w pracy lub usługach o charakterze przymusowym, w żebractwie, w niewolnictwie lub innych formach wykorzystania poniżających godność człowieka albo w celu pozyskania komórek, tkanek lub narządów wbrew przepisom ustawy. W przypadku gdy ofiarą jest małoletni takie działania stanowią handel ludźmi, nawet jeśli nie użyto metod i środków wymienionych w punktach powyżej.

Brzmi obco? Nie powinno dla osób, które są choć w minimalnym stopniu świadome występowania zjawisk prostytucji i żebractwa, które możemy obserwować na ulicach miast i miasteczek, a także wzdłuż szlaków komunikacyjnych całego kraju. Przy tym, w przypadku prostytucji, handel ludźmi nie powinien być kojarzony tylko z tzw. tirówkami, lecz i domówkami, świadczącymi usługi seksualne w czterech ścianach swego lub najmowanego lokum. Dodatkowo należy pamiętać o zjawisku pracy przymusowej szczególnie zauważalnej w rolnictwie i budownictwie. Nie obce nam są także niestety nie pojedyncze przypadki wykorzystywania osób do wyłudzeń świadczeń socjalnych w krajach ościennych, zwłaszcza Niemczech, czy też zmuszanie do zaciągania zobowiązań finansowych w placówkach bankowych i parabankowych. Najbardziej wstrząsające przypadki handlu ludźmi to handel narządami i organami ludzkimi oraz dziećmi. Niestety przypadki takie choć nie częste, również są odnotowywane w Naszym kraju.

Pomocy poszkodowanym poza organami ścigania w postaci między innymi Policji, Straży Granicznej udzielają także instytucje pozarządowe:

Masz informacje o osobach, które zostały dotknięte procederem handlu ludźmi? Nie bądź obojętny! Zgłoś to pod numer 997, albo 112!